Provozní řád

Každý strávník se ve vlastním zájmu seznámí s těmito provozními podmínkami ŠJ. Objednáním stravy se zavazuje tyto podmínky respektovat a dodržovat. Další pokyny zde neobsažené a informace (především aktuální cenové výměry pro jednotlivé kategorie) jsou k dispozici na nástěnce v jídelně v pokladně ŠJ.

Úřední hodiny: pondělí až pátek od  7:00-9:00 hod., poslední tři dny v měsíci od 7:00-10:45 hod.

Za nedodržení podmínek může být strávník ze stravování vyloučen.

Informace ohledně stravování podává p. Škanderová (skanderovapa@sj11.plzen-edu.cz). Reklamace a stížnosti vyřizuje ředitelka Ing. Majerová. Můžete se obracet osobně, na tel.: 377 423 621, osobně, nebo na e-mail Majerovape@sj11.plzen-edu.cz .

Školní stravování se řídí vyhláškou 107/2005 Sb. v platném znění. Tato vyhláška určuje rozsah služeb – v našem případě nárok strávníka na oběd. V případě nepřítomnosti žáka ve škole se strava vydává rodičům žáka do přinesených nádob ( čistých, ne skleněných ) pouze první den nemoci. V dalších dnech nepřítomnosti je možné stravu odebírat pouze jako cizí strávník za plnou hodnotu.

Pro spokojenost našich strávníků naše jídelna nepřipravuje jen jedno jídlo, ale umožňuje našim žákům výběr ze tří druhů jídel. Na tyto nadstandardní služby nedostane ŠJ žádné prostředky na mzdy  navíc. Tyto nadstandardní služby zvládají pracovníci ŠJ maximálním pracovním nasazením a velmi dobrou organizací práce. Při nepředvídaných událostech ( např. výpadek elektrického proudu, plynu, vody, dodávky potravin, nebo vysoké nemocnosti pracovníků) si  ŠJ vyhrazuje plnění jen ve vyhláškou ukládaném rozsahu tj. oběd (nikoliv výběr z obědů).

 

1. Obědy je možné přihlásit den předem. Úhrada stravného se provádí bezhotovostním stykem (inkaso), výjimečně v hotovosti v pokladně ŠJ. Pokladní hodiny jsou denně od 7,00 do 9,00 hod. Poslední tři pracovní dny v kalendářním měsíci, kdy se platí strava na následující měsíc, jsou pokladní hodiny prodlouženy od 7,00 hod. do 10,45 hod. Od 11,00 hod. do 14,00 hod. je pro žáky otevřena na jídelně pokladna sloužící k placení obědů, stravovacích karet, řešení problémů při výdeji obědů. Prvního dne v měsíci je nutné mít již stravu uhrazenou. V případě, že tomu tak nebude, nedostane strávník oběd. Strávníci, kteří mají prováděnou platbu účtem, jsou automaticky přihlašováni po celou dobu školní docházky (mimo školních prázdnin, ty jsou automaticky odhlašovány, výjimku tvoří prázdniny a volna předem neplánované, např. chřipkové prázdniny. Inkaso z účtu se provádí vždy po uplynutí měsíce. Z účtu je tedy převáděna částka za objednané a neodhlášené obědy za předcházející měsíc. V tom případě rodiče předloží vyplněnou a potvrzenou žádost o placení inkasním příkazem a zároveň zaplatí hotově zálohu na stravné v částce 1300,- Kč. Tato záloha slouží k uhrazení stravného po dobu od 1. dne v měsíci až do poloviny následujícího měsíce (měsíc a půl), než bude částka za stravné převedena z účtu strávníka na účet školní jídelny. Částky budou odúčtovány ve výši objednaných a neodhlášených obědů v polovině měsíce za měsíc předcházející. Po odúčtování platby za červen 20.7., si mohou rodiče poslední 3 kalendářní dny v červenci vyzvednout zálohu proti dokladu v pokladně ŠJ a opětovně posledních 14 dnů v srpnu znovu zálohu složit v pokladně ŠJ. Pokud této možnosti nevyužijí, bude jim záloha automaticky převedena do příštího školního roku a tím bude záloha sloužit vždy na překlenutí tohoto období po celou dobu školní docházky dítěte. Proto doklad o zaplacení zálohy pečlivě uschovejte. Při ukončení stravování se rodiče dostaví do poklady ŠJ, kde jim bude stravné včetně zálohy vyúčtováno a případný doplatek či přeplatek uhrazen v hotovosti. Zaplacení obědů v hotovosti probíhá vždy poslední  tři pracovní dny v měsíci tak, aby strava byla objednána na první den následujícího měsíce. Pro využití možnosti objednávání obědů č. 2 a č. 3 je nutno platit první den, tj. 3 dny před koncem měsíce.

 

2. Odhlašování stravy vždy nejpozději den předem do 12,00 hodin na následující den. Při déle trvající odhlášce je nezbytné dohodnout, do kdy odhláška potrvá. V případě, že nepřítomnost dále pokračuje, je nutné odhlášku prodloužit. V případě neodhlášení stravy obědy propadají bez nároku na úhradu. Odhlášení lze provést i telefonicky na čísle 377 423 621.

Odhlašování i změny objednávek stravy je možno provést i po internetu. Na aktivaci internetového objednávání na adrese www.strava.cz je nutno navštívit kancelář ŠJ, kde Vám bude vše vysvětleno. K prováděným změnám jsou stránky přístupné dva pracovní dny předem do 23:59 hodin. Na adrese www.11sjplzen.cz najdete jídelní lístek a veškeré aktuální informace týkající se stravování.

 

3. Změny objednávek. Při zaplacení je strávníkovi automaticky načten na stravovací dny oběd č.1. Změna objednávky na oběd č.2 a 3 je možné provést pomocí objednávkového snímače v jídelně, objednávkového boxu před kanceláří ŠJ, popř. pomocí internetu. Veškeré tyto změny jsou uloženy v databázi ŠJ a v případě, že bude mít strávník pochybnosti o správnosti vydaného druhu jídla obrátí se na paní pokladní přímo na jídelně. Paní pokladní je zde právě pro vyřizování všech těchto záležitostí,tak aby nebyl zdržován výdej obědů a kuchaři řešili s dětmi pouze požadavky ohledně stravy např. počet vydávaných knedlíků na přílohu apod.  

 

4.  K prokázání úhrady stravy a volby obědů č. 2 a č. 3 při výdeji obědů slouží strávníkovi stravovací karta, čip nebo Plzeňská karta (dále médium). Stravovací čip dostane strávník při prvním přihlášení a je pokladní seznámen, jak s médiem nakládat. Stravovací čip stojí Kč 20,- Kč. Při odběru obědů strávník na vyzvání vydávajícího pracovníka ŠJ přiloží médium ke snímači tak, aby pracovníci ŠJ mohli zkontrolovat, zda má strávník stravu uhrazenou, a které ze tří jídel si zvolil pro daný den. Pokud strávník přiloží čip ke snímači v zaneprázdnění vydávajícího jinou prací a ten nebyl proto schopen výdej odsouhlasit, je strávník na vyzvání povinen tak učinit znovu. V případě znehodnocení média či jiné komplikace, např. zapomenutí, si strávník vyžádá náhradní stravenku, na kterou mu bude vydána strava. Současně bude vyřešen i důvod jakékoliv příčiny k tomu, že nemohla být strava odebrána médiem  (např. při poškození bude strávníkovi prodáno médium náhradní, nebo bude znovu dítěti vysvětlen správný postup při přikládání média ke snímači). Pouze u malých dětí, navštěvujících školní družinu, vyřizuje veškeré komplikace při výdeji stravy s personálem školní jídelny vychovatelka školní družiny.

Ztrátu média je nutné neprodleně hlásit. 

Není přípustné poškozené médium vkládat do snímačů.

Snímače jsou drahá zařízení a jakékoliv prokazatelně vědomé poškození bude mít za následek vymáhání nákladů na jeho opravu.

 

5. Výdej obědů v jídelně je od 11,30 do 14,00 hodin. Výdej obědů do nádob je od 10,30 do 11,30 hodin.

Výdej obědů do nádob je prováděn pouze na k tomu určeném místě (vchod přes nákladovou rampu).

Výdej do nádob je určen výhradně pro děti v 1.den neplánované nepřítomnosti. Ostatní se stravují na jídelně.

Výjimku uděluje ředitelka ŠJ a to pouze ze závažných zdravotních důvodů či ve výjimečných případech dočasného charakteru. 

Kroužky dětí nejsou závažné odůvodnění.

V době 13:45 - 14:00 je možnost  přídavku pro všechny dětské strávníky , který daný den odebraly oběd. Tyto děti se řadí za poslední děti, který daný den ještě neobědvaly.

 

6.  Do jídelny platí přísný zákaz vstupu osob, které nemají objednanou stravu na příslušný den.

 

7. Žáci musí s úctou přistupovat k majetku vlastnímu, majetku spolužáků i majetku ŠJ. Žák, který s majetkem zachází špatně nebo jej ničí, je povinen tento majetek nahradit.    

 

8.  K dospělým by žáci měli být zdvořilí. Bez připomínání by je měli zdravit. Každý strávník je povinen respektovat pokyny zaměstnanců ŠJ a pedagogů.

 

9. Před vchodem do budovy se žáci, přicházejí-li ve skupině, seřadí a v řadě tiše vstupují do budovy. Při chůzi v budově se drží vždy na pravé straně a vždy chodí v zástupu.

Běhání přísně zakázáno!

Vstup do jídelny je povolen pouze za přítomnosti  dozoru. Při pobytu uvnitř ŠJ by žáci měli mluvit tlumenými hlasy a mít na paměti, že musí být ohleduplní k ostatním žáků a k dospělým, kteří v budově pracují. Zvláště ohleduplní by měli žáci být k nejmladším spolužákům, kterým činí značné obtíže pohyb s plným platem a při prudké srážce hrozí možnost poranění.

 

10. Žáci vstupují do jídelny bez svrchního oblečení a školních brašen. Vše odkládají v šatně. (Pokud mají žáci výjimečně drahé oblečení, mají možnost si jej pověsit na věšáky na zadní straně jídelny, školní brašny však zůstanou v šatně). Nikdy neodkládejte peněženky, osobní doklady a cenné věci.

 

11. Pro žáky je ve školní jídelně vytvořeno příjemné prostředí ke stolování. Žáci nesmějí ke stolům usedat ve svrchním oblečení a v čepicích. Při odběru jídla je každý strávník povinen používat plata, na která si uloží veškeré nádobí, příbor i kalíšek s nápojem. Po konzumaci stravy si po sobě uklidí použité nádobí na určené místo a jídelnu opustí.

 

12. Vedení školní jídelny požádá o projednání s vedením škol našich strávníků, aby při skladbě rozvrhů bylo pamatováno na rovnoměrné rozložení konce vyučování jednotlivých tříd tak, by žáci přicházeli do ŠJ rovnoměrně, netvořily se zbytečné fronty a žáci měli na stravování dostatečný klid. Pokud se nám současný stav podaří rozložit do tří rovnoměrných etap, počet míst je naprosto dostatečný a žáci mají 3/4 hodiny čas na konzumaci, než přijde další skupina strávníků.

 

13. Školní stravování je hrazeno z příspěvku na potraviny od rodičů, věcné náklady hradí Magistrát města Plzně, osobní náklady hradí prostřednictvím KU stát.  

    

14.  Během výdeje jsou na určeném místě v jídelně vystaveny vzorové porce pro jednotlivé druhy podávaných jídel a věkové skupiny. Zde si žáci mohou ověřit, na jak velkou porci mají nárok. Pokud obsluhující personál nepožádají o menší porci, náleží jim vzorová porce. Přesto by žáci neměli jídlem plýtvat. Vyžadujte pouze tolik příloh, kolik sníte. Starší spolužáci nebo i větší jedlíci si rádi požádají o přídavek. Školní stravování je společným stravováním a každý strávník může navštěvovat naše zařízení od 1. do 9. třídy a každý bude moci tuto výhodu společného stravování využívat.

 

15. Upozorňujeme strávníky, že budeme přísně vyšetřovat jakékoliv podvody při snaze získat nezaplacenou stavu a to jak u těch, kteří se ji budou snažit získat, tak i u těch, kteří budou při podvodu napomáhat. Nejen, že tímto jednáním žáci okrádají své spolužáky, ale vzhledem k tomu, že cena oběda vč.věcných a osobní nákladů je nejméně dvakrát vyšší, než činí příspěvek od rodičů, dopouští se tím podvodu proti těm, kteří tyto náklady hradí. Pokud bude někdo opakovaně při tomto jednání přistižen, bude to mít za následek nejen materiální náhradu, ale i vyloučení ze stravování a oznámení celé záležitosti ředitelství školy, kterou žák navštěvuje se žádostí o projednání.

 

16. Co je třeba provést při ukončení stravování: Rodiče přijdou na pokladnu školní jídelny, kde nahlásí ukončení stravování nebo pošlou písemnou žádost e-mailem, o zaslání vratné zálohy na bankovní účet. 

Strávníci, kteří provádějí platbu účtem, si následně  zruší inkaso v bance. Zvláště strávníky hradící stravu účtem upozorňujeme, že při platbě z účtu jsou přihlašováni nastálo a pokud prokazatelně stravování neodhlásí, jejich přihláška stále trvá. 

Neodhlášené obědy propadají bez nároku na úhradu, stejně jako při hotovostní platbě (viz bod 2). Znovu připomínáme, že médium (čipy, případně karty) slouží pouze k prokázání nároku na stravu při výdeji, tzn. že oběd je zaplacen.   

Pamatujte na to, že pokud dítě odchází nebo i přechází na jinou školu, je o tom třeba informovat nejen školu, ale i ŠJ.

 

V Plzni dne 31. 8. 2023

Ing. Petra Majerová

ředitelka organizace