Objednávky

Přihlášky a odhlášky stravy

Odhlašování stravy není možné e-mailem, ale pouze prostřednictvím stravy.cz; nebo telefonicky.

Obědy je možné přihlásit den předem. Úhrada stravného se provádí bezhotovostním stykem (inkaso), výjimečně v hotovosti v pokladně ŠJ. Pokladní hodiny jsou denně od 7,00 do 9,00 hod. Poslední tři pracovní dny v kalendářním měsíci, kdy se platí strava na následující měsíc, jsou pokladní hodiny prodlouženy od 7,00 hod. do 10,45 hod.

Od 11,00 hod. do 14,00 hod. je pro žáky otevřena pokladna na jídelně sloužící k placení obědů, stravovacích karet, odhlašování obědů, tisk náhradních stravenek. Prvního dne v měsíci je nutné mít již stravu uhrazenou. V případě, že tomu tak nebude, nedostane strávník oběd. Strávníci, kteří mají prováděnou platbu účtem, jsou automaticky přihlašováni po celou dobu školní docházky (mimo školních prázdnin, ty jsou automaticky odhlašovány, výjimku tvoří prázdniny a volna předem neplánované, např. chřipkové prázdniny. Pak jsou vždy žáci informováni prostřednictvím školy a vývěsek). Inkaso z účtu se provádí vždy po uplynutí měsíce. Z účtu je tedy převáděna částka za projedené obědy za předcházející měsíc. V tom případě rodiče předloží vyplněnou a potvrzenou žádost o placení inkasním příkazem a zároveň zaplatí hotově zálohu na stravné v částce 1300,- Kč. Tato záloha slouží k uhrazení stravného po dobu od 1. dne v měsíci až do 20. dne následujícího měsíce (měsíc a 2/3 měsíce), kdy bude skutečně projedená částka za stravné převedena z účtu strávníka na účet školní jídelny. Částky budou odúčtovány ve výši skutečně projedených obědů každého 20. v měsíci za měsíc předcházející. Po odúčtování platby za červen 20.7., si mohou rodiče poslední 3 kalendářní dny v červenci vyzvednout zálohu proti dokladu v pokladně ŠJ a opětovně posledních 14 dnů v srpnu znovu zálohu složit v pokladně ŠJ. Pokud této možnosti nevyužijí, bude jim záloha automaticky převedena do příštího školního roku a tím bude záloha sloužit vždy na překlenutí tohoto období po celou dobu školní docházky dítěte. Proto doklad o zaplacení zálohy pečlivě uschovejte. Při ukončení stravování se rodiče dostaví do poklady ŠJ, kde jim bude stravné včetně zálohy vyúčtováno a případný doplatek či přeplatek uhrazen v hotovosti. Zaplacení obědů v hotovosti probíhá vždy poslední  tři pracovní dny v měsíci tak, aby strava byla objednána na první den následujícího měsíce. Pro využití možnosti objednávání obědů č. 2 a č. 3 je nutno platit první den, tj. 3 dny před koncem měsíce.

 

Odhlašování stravy

Odhlašování stravy je nutné provést vždy nejpozději den předem do 12,00 hodin na následující den. Při déle trvající odhlášce je nezbytné dohodnout, do kdy odhláška potrvá. V případě, že nepřítomnost dále pokračuje, je nutné odhlášku prodloužit. V případě neodhlášení stravy obědy propadají bez nároku na úhradu. Odhlášení lze provést i telefonicky na čísle 377 423 621.

Odhlašování i změny objednávek stravy je možno provést i po internetu. Na aktivaci internetového objednávání na adrese www.strava.cz je nutno navštívit kancelář ŠJ, kde Vám bude vše vysvětleno. K prováděným změnám jsou stránky přístupné dva dny předem do 23:59 hodin. Na této adrese najdete i aktuální jídelní lístek.
 
 

 

Odběr objednané stravy

K prokázání úhrady stravy a volby obědů č. 2 a č. 3 při výdeji obědů slouží strávníkovi kreditní karta, čip nebo Plzeňská karta (dále médium). Kreditní kartu nebo čip dostane strávník při prvním přihlášení a je pokladní seznámen, jak s těmito médii nakládat. Od 1. 9. 2006 je možno zaregistrovat do systému i Plzeňskou kartu. Cena čipu 20,- Kč.   Při odběru obědů strávník na vyzvání vydávajícího pracovníka ŠJ vloží médium do snímačů. Vkládat médium je nutno tak, aby pracovníci ŠJ mohli zkontrolovat, zda má strávník stravu uhrazenou. Pokud strávník vloží kartu,čip do snímače v zaneprázdnění vydávajícího jinou prací a ten nebyl proto schopen výdej odsouhlasit, je strávník na vyzvání povinen tak učinit znovu. V případě znehodnocení média či jiné komplikace, např. zapomenutí, si strávník vyžádá náhradní lístek, na který mu bude vydána strava. Současně bude vyřešen i důvod jakékoliv příčiny k tomu, že nemohla být strava odebrána médiem  (např. při poškození bude strávníkovi za 20,- Kč prodáno médium náhradní, nebo bude znovu dítěti vysvětlen správný postup při zasunování média do snímačů). Pouze u malých dětí, navštěvujících školní družinu, vyřizuje veškeré komplikace při výdeji stravy s personálem školní jídelny vychovatelka školní družiny.

Ztrátu média  je nutné neprodleně hlásit.

Není přípustné poškozené médium  vkládat do snímačů.

Snímače jsou drahá zařízení a jakékoliv prokazatelně vědomé poškození bude mít za následek vymáhání nákladů na jeho opravu.

 

Výdej obědů

Výdej obědů v jídelně je od 11,30 do 14,00 hodin. Výdej obědů do nádob je od 10,30 do 11,30 hodin.

Výdej obědů do nádob je prováděn pouze na k tomu určeném místě (zadní vchod budovy.)

 

 

Změna objednávek

Při zaplacení je strávníkovi automaticky načten na stravovací dny oběd č.1. Změna objednávky na oběd č.2 a 3 je možné provést pomocí objednávkového snímače v jídelně, objednávkového boxu před kanceláří ŠJ, popř. pomocí internetu. Veškeré tyto změny jsou uloženy v databázi ŠJ a v případě, že bude mít strávník pochybnosti o správnosti vydaného druhu jídla obrátí se na paní pokladní přímo v bufetu v jídelně. Paní pokladní je zde právě pro vyřizování všech těchto záležitostí, tisknutí náhradních stravenek apod. tak aby nebyl zdržován výdej obědů a kuchaři řešili s dětmi pouze požadavky ohledně stravy např. počet vydávaných knedlíků na přílohu apod.