Prohlášení k GDPR

11. školní jídelna Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace, IČ 49777696, dále jen „školní jídelna“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech.

Na školní jídelnu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS qtamvzz, emailem na adrese  icd0025@volny.cz  nebo poštou na adresu 11. školní jídelna Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace, se sídlem v Plzni, Baarova 31, 301 00. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školní jídelnu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školní jídelnu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Jiří Baumruk, tel. č. 37 803 2207, email: baumruk@plzen.eu.

Pro zajištění vedení dokumentace školní jídelny, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; datum zahájení stravování  ve školní jídelně; údaje o průběhu stravování ve školní jídelně,  datum ukončení stravování  ve škole.

Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány při vedení následujících agend:

§  Evidence úrazů v knize úrazů (školský zákon, vyhláška č. 64/2005 Sb.)

§  Stravování žáka (školský zákon, vyhláška č. 107/2005 Sb.)

§  Seznámení s provozním řádem (školský zákon)

§  Kamerové systémy (oprávněný zájem školy – zajištění bezpečnosti osob a majetku)

§  Smluvní agenda školní jídelny, provozní agenda školní jídelny (plnění smluv)

§  Vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců školní jídelny (zákoník práce, …)

§  Ekonomická agenda (plnění právní povinnosti - např. zákon o účetnictví…)

               

Výše vymezené údaje se dále v souladu s příslušnými právními předpisy mohou v některých případech předávat pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským zákonem nebo zvláštním zákonem (např. Policie ČR, soudy, OSPOD).

Osobní údaje jsou uloženy po dobu stanovenou Spisovým a skartačním plánem školní jídelny.

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).